Skip to main content

Vår redegjørelse etter åpenhetsloven

Securitas AS er et datterselskap av Securitas AB som er et internasjonalt selskap som er notert på børs i Stockholm. Denne redegjørelsen tar for seg Securitas AS, Securitas Transport Aviation AS og Securitas Technology AS.

Selskapet har kontorer i 33 byer og leverer sikkerhetstjenester innen seks forskjellige forretningstjenester: stasjonærtjenester, mobile tjenester, remotetjenester, elektronisk sikkerhetsløsninger-, brann- og redningstjeneste og corporate risk management. Hovedtyngden av våre kunder er virksomheter og offentlige aktører.

Securitas AS er organisatorisk inndelt i 6 forretningslinjer og administrasjon. Under administrasjon hører HR, Risk, Legal & Compliance, marked og salg og finans og regnskap. Administrasjonen og forretningslinjene rapporterer til Administrerende direktør og styret. Administrerende direktør rapporterer til Divisjonspresindent av Securitas Services Europa. Styret består av 6 styremedlemmer i tillegg til styreleder. Tre av styremedlemmene er ansattrepresentanter. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen.  

Forretningsetikk, bærekraft og samfunnsansvar er integrert i Securitas’ virksomhet. Vi er forpliktet til å drive virksomheten på etisk og bærekraftig vis. Securitas konsernet har undertegnet FNs Global Compact, og vi støtter og respekterer prinsippene fastsatt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak. Vi anerkjenner vårt ansvar for å fremme og overholde disse prinsippene når vi driver vår virksomhet.

Securitas har opprettet et konfidensielt rapporteringssystem for våre medarbeidere, som også er åpen for kunder, leverandører og partnere. Integritetslinjen er tilgjengelig 24/7, men er ikke ment å erstatte ledelsens ansvar. Medarbeidere oppfordres til å rapportere til lokal HR-representant eller leder, der det er mulig. Alle rapporter eller klager om uredelig oppførsel gjennom Securitas Integrity Line vil i første omgang gå til Chief Business Ethics Compliance Officer (CBEO). CBEO vil gjennomgå rapporten og planlegge en triage-vurdering for å prioritere undersøkelser av rapporter som indikerer alvorlige vesentlige risikoer. Saken vil deretter bli tildelt en uavhengig saksetterforsker.

Securitas AS anerkjenner vårt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, jf. den norske åpenhetsloven. Securitas AS kartlegger alle sine leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø. Ved arbeidet med aktsomhetsvurderingene våre ser vi til Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings høyrisikoliste, utarbeidede retningslinjer og bransjespesifikke veiledninger fra OECD, og eventuelt andre objektive kilder.

Basert på aktsomhetsvurderingene våre innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En mangfoldig sammensetning av kompetente, engasjerte og fornøyde medarbeidere er vår viktigste innsatsfaktor. Securitas er gjennom NHO Service og Handel bundet av Vekteroverenskomsten og lønner sine vektere iht. denne. Overenskomsten er forhandlet av Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service.

Når det gjelder potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til anskaffelse av arbeidstøy, IKT-utstyr, elektronikk og kjøretøy. For å minimere eventuelt negativ belastning søker Securitas AS å reparere og gjenbruke så langt det lar seg gjøre. Vi følger for øvrig tett opp partnere, leverandører og kunder og stiller krav til dokumentasjon på felles forpliktelse til overholdelse grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold.

Der vi er usikre på hvilken påvirkning partnere, leverandører og kunder påvirker omverden, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom en den mottatt dokumentasjon ikke tilfredsstiller ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med Securitas AS. I normale tilfeller vil vi søke å påvirke leverandøren for å minimere risiko og reparere eventuelle brudd som er begått.

Securitas sin målsetning er at alle mennesker som leverer innsatsfaktorer til vår virksomhet, skal ha gode liv og lønn til å leve av.

 

Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet under dersom du ønsker ytterligere informasjon.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge